dodatek pielęgnacyjny dla emeryta-wysokość

flowvirrus

Temat: dodatek pielęgnacyjny
Dodatek pielęgnacyjny jest przyznawany na podstawie art. 75 USTAWY z dnia 17
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty,
jeżeli osoba ta została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do
samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat życia.

Osobie uprawnionej do emerytury lub renty przebywającej w zakładzie opiekuńczo-
leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dodatek pielęgnacyjny nie
przysługuje, chyba że przebywa poza tą placówką przez okres dłuższy niż 2
tygodnie w miesiącu.

Obecnie wysokość dodatku pielęgnacyjnego wynosi 144,25 zł. (od dnia 21 lutego
2004 r.)
Dodatek pielęgnacyjny wypłacany jest wraz z rentą lub emeryturą.

Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,488,13016223,13016223,dodatek_pielegnacyjny.htmlTemat: Ubezpieczenie i niepelnosprawnosc...
Witaj.
Mam roczną córeczke również z orzeczeniem. spełniamy punkt 7 i 8.
OtrZymujemy z MOPS zasilek rodzinny, dodatek do rodzinnego z tytulu
ksztalc enia i rehabilitacji dziecka niepelnosprawnego, 153 zł
zailek pielegnacyjny. Otrzymuje rowniez swiadczenie pielegnacyjne w
wysokosci 420zł. Jest to w zamian za rezygnacje z zatrudnienia.
Warunkiem jest miedzy innymi wyrejestrowanie sie z Urzedu Pracy
jesli jestes tam zarejestrowana. swiadczenie pielegnacyjne obejmuje
rowniez ubezpieczenie, wiec jestesmy obie ubezpieczone a czas ktory
spedze na swiadczeniu pielegnacyjnym liczy sie do stazu (jako
przepracowane lata np. do emerytury w przyszlosci). Tobie rowniez
sie to wszystko nalezy.
Pozdrawiam
aga

Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,48158,75717962,75717962,Ubezpieczenie_i_niepelnosprawnosc_.html


Temat: 2 dni opieki nad dzieckiem dla męża?
gonia744 napisała:
> 2.Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego-wpływa mi 153 zł tak tak w
> zeszłym roku a Teściowa mówi że Jej 173 i że podwyższyli od marca,

Twoja teściowa otrzymuje dodatek pielęgnacyjny który przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, jeżeli została uznana za całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat życia. I faktycznie podwyższono tą kwotę w marcu i wynosi 173,10.

Natomiast zasiłek pielęgnacyjny(153 PLN) przysługuje:
: niepełnosprawnemu dziecku (do 16 roku życia),
: osobie niepełnosprawnej, która ukończyła 16 lat i ma orzeczoną niepełnosprawność w stopniu znacznym,
: osobie niepełnosprawnej, która ukończyła 16 lat i ma orzeczoną niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym, pod warunkiem że niepełnosprawność (bez względu na jej stopień) powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,
: osobie, która ukończyła 75 lat życia (bez żadnych innych warunków).

Od marca 2010 zasiłek pielęgnacyjny ma również wynosić 173,10 PLN

Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,15302,97148180,97148180,2_dni_opieki_nad_dzieckiem_dla_meza_.html


Temat: Bezpłatne Szkolenia z zakresu fryzjerstwa,stylizacji paznokci, wizażu i makijażu permanentnego
Witam grzecznościowo przesyłam info. Ewentualnie odpowiem na pytania.
"IPMRESJE KOSMETYCZNE - program szkoleń zawodowych dla kobiet"

Program IMPRESJE KOSMETYCZNE, stworzony i zorganizowany przez firmę Panda
Trzebnica sp. z o.o., obejmuje szkolenia z zakresu fryzjerstwa, wizażu,
makijażu permanentnego, stylizacji paznokci, doradztwa psychologicznego oraz
teoretyczne i praktyczne porady z zakresu przedsiębiorczości.

Kurs jest BEZPŁATNY - finsnsuje go Europejski Fundusz Społeczny.

Czas trwania: rok w miesięcznych modułach, z wyłączeniem lipca i
sierpnia.

Zajęcia: poniedziałek - piątek, 8:00 - 16:00

Moduły programowe:
-techniki autoprezentacji
-ABC przedsiębiorczości
-fryzjerstwo
-stylizacja paznokci
-wizaż i makijaż permanentny

Zajęcia w ramach IMPRESJI KOSMETYCZNYCH prowadzone są przez uznanych w
branży specjalistów poszczególnych dziedzin. Uczestnikom oferujemy
zapoznanie z najnowszymi technikami branżowymi i zapewniamy profesjonalne
materiały szkoleniowe.

Uczestnikom gwarantujemy:
* podręcznik
* zestaw materiałów szkoleniowych
* akcesoria i sprzęt potrzebne podczas zajęć
* posiłki i zwrot kosztów dojazdu dla osób spoza terenu działania
ośrodka regionalnego

Skorzystaj z szansy!
Jeśli:
- jesteś BEZROBOTNA
- mieścisz się w przedziale wieku 18-60
- nie pobierasz emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy,
renty szkoleniowej, renty socjalnej, innej pomocy finansowej
wynikającej z zaprzestania prowadzenia działalności, zasiłku
przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku
chorobowego lub macierzyńskiego
- nie pobierasz gratyfikacji finansowej wynikającej z pracy
tymczasowej lub w niepełnym wymarze godzin
- nie otrzymujesz wsparcia w postaci zasiłku pielęgnacyjnego lub
dodatku rodzinnego.

MASZ MOŻLIWOŚĆ OTRZYMANIA BEZZWROTNEJ DOTACJI W WYSOKOŚCI 20.000zł

Chcesz coś zmienic w swoim życiu?
Pragniesz zdobyć nowy, ciekawy zawód?
Marzysz o prowadzeniu własnej działalności?
Jeszcze nie wierzysz w swoje możliwości?

Teraz masz szanse!
Już dziś zapisz się na bezpłatne szkolenia z zakresu
fryzjerstwa, wizażu, makijażu permanentnego, stylizaji paznokci
i podstaw przedsiębiorczości!

Anty spam: Proszę o nieprzysyłanie na mój adres żadnych informacji o
usługach ani innych ofert o charakterze komercyjnym.


Źródło: topranking.pl/1790/bezplatne,szkolenia,z,zakresu,fryzjerstwa.php


Temat: Świadczenia emerytalne dla rodziców opiekujących s
Podejrzewam, iż pracownikowi OPS pomyliły się świadczenia.
Zasiłek rodzinny i dodatki do niego są ograniczone do 24 roku życia dziecka.
W przypadku Świadczenia Pielęgnacyjnego udzielanego na podstawie art. 17 ustawy
o świadczeniach rodzinnych – nie ma podanego ograniczenia wiekowego.
Sugeruje by Pana znajoma wystąpiła z pisemnym wnioskiem o przyznanie
świadczenia, po złożeniu wniosku powinna otrzymać decyzję w tej sprawie. Proszę
o kontakt gdyby decyzja była odmowna

Art. 17. ustawy o świadczeniach rodzinnych
17. 1 Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje
matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu
dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się
orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa w art.
6b ust. 3 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776,
z późn. zm.), albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
2. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu
na osobę nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2. Przepisy art. 5
ust. 3-10 stosuje się odpowiednio.
3. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 420,00 zł miesięcznie.
4. Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe
wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień.
Należną kwotę świadczenia zaokrągla się do 10 groszy w górę.
5. Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do zasiłku
przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
2) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do renty socjalnej,
emerytury lub renty;
3) dziecko wymagające opieki przebywa, w związku z koniecznością
kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową
opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu;
4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury
na to dziecko.


Wedle tej samej ustawy gdy mowa o dziecku - oznacza to dziecko własne,
małżonka, przysposobione oraz dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie
o przysposobienie, lub dziecko znajdujące się pod opieką prawną.


Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,488,12897684,12897684,Swiadczenia_emerytalne_dla_rodzicow_opiekujacych_s.html


Temat: problem
Może to pomoże rozwiązać problem
Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje matce lub
ojcu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub
rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki
nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego
leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 420 zł. Świadczenie
pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie
przekracza kwoty 583 zł. miesięcznie. Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za
niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia
pielęgnacyjnego za każdy dzień. Należną kwotę świadczenia zaokrągla się do 10
groszy w górę.

Świadczenia pielęgnacyjne nie przysługują, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty
socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia
przedemerytalnego;
2) osoba wymagająca opieki:
a) pozostaje w związku małżeńskim,
b) została umieszczona w rodzinie zastępczej albo w związku z koniecznością
kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową
opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;
3) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko;
4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego albo do
świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie.


Źródło <http://www.mps.gov.pl/index.php?gid=305>

Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,488,50721761,50721761,problem.html


Temat: zapytanie do Centrum o świadczenie....
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje matce lub
ojcu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub
rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki
nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego
leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 420 zł. Świadczenie
pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie
przekracza kwoty 583 zł. miesięcznie. Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za
niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia
pielęgnacyjnego za każdy dzień. Należną kwotę świadczenia zaokrągla się do 10
groszy w górę.
Świadczenia pielęgnacyjne nie przysługują, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty
socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia
przedemerytalnego;
2) osoba wymagająca opieki:
a) pozostaje w związku małżeńskim,
b) została umieszczona w rodzinie zastępczej albo w związku z koniecznością
kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową
opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;
3) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko;
4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego albo do
świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie.


Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,488,54268577,54268577,zapytanie_do_Centrum_o_swiadczenie_.html


Temat: PiS schładza gospodarkę wcześniejszymi emeryturami
Pan Badura pisze duzo i popiera swoje wywody liczbami GUS-u. Bardzo to
chwalebna, jednak zamiast badan GUS nad aktywnoscia chcialbym, aby pan podal
liczbe zatrudnionych legalnie placacych skladki na ZUS. Chetnie bym sie
dowiedziala ile z tych aktywnych zadowodowo ma status rolnika czyli placi prawie
nic na dwa postatwowe filary panstwa socjalnego:
ubezpieczenie emerytalne i zdrowotne.
W dodatku pomiedzy tymi zawodowo aktywnymi znajduje sie spora grupa osob, ktore
pobieraja emerytury i renty mimo, ze nie skonczyly jeszcze 65 lub 60 lat.
Dla porownania Niemcy, ktorych jest ponad 80 mln, osiagnana w koncu wrzesnia
zatrudnienie na zasadach umowy o prace liczbe 40 mln. Do tego dochodza wszyscy
pracujacy na wlasny rachunek, posiadajacy wlasne firmy. A Niemcy nie sa w
czolowce UE jesli chodzi o aktywnosc zadowodowa ludnosci. Zbyt malo kobiet jest
czynnych zawodowo.
Dodam, ze tych 40 mln placi skadke na niemiecki ZUS w wysokosci 10% od zarobku
brutto jego pracodawca nastepne 10%.
Polski 20% bezrobocie jak Pan wie ma kilka przyczyn.
Po pierwsze wszystkie socjalistyczne zaklady pracy zatrudnialy 50 do 80 % wiecej
ludzi anizeli to bylo konieczne.
Po drugie wiele z tych firm upadlo, bo nie bylo w stanie sprostac konkurecji
zagranicznej lub krajowej jakoscia i cena swoich produktow.
Po trzecie w koncu lat 90 wkroczyly na rynek pracy roczniki ostatniego polskiego
urodzeniowego wyzu. Teraz bedziemy mieli wylacznie do czynienia z wyzem emerytow.
Jesli PiS nadal bedzie w ramach Polski solidarnej wysylal na emerytury 45 latkow
i zafunduje nowe ubezpieczenie pielegnacyjne uciekna z kraju nastepni mlodzi
ludzie, a ci ktorzy wybrali sie na krotko faktycznie nie wroca.


Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,30,68890742,68890742,PiS_schladza_gospodarke_wczesniejszymi_emeryturami.html


Temat: co sie nalezy takim dzieciom
Aloha. Czegoś tutaj nie rozumiem, bo ja ,żeby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny
muszę zapisać się w kolejce na komisję, która orzecze o niepełnosprawności.
Siedzi tam lekarz internista, który tak naprawdę nie ma zielonego pojęcia o czym
opowiadam. Tak jest w Gdańsku. Może w innych miastach wyglada to inaczej?
Składając wniosek o zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny NIGDY nie było mowy
o świadczeniu pielęgnacyjnym. Więc jak to naprawdę jest? Czy powinnam sama o to
zabiegać czy też ludzie przyjmujący wniosek o rodzinne powinni mnie poinformować
o tym, że należy się również świadczenie? Jak to jest z Wami?

A to formułka świadczenia pielęgnacyjnego. Jak to tłumaczyć, nie mam pojęcia.
Pozdrawiam.

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje matce lub
ojcu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub
rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki
nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego
leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 420 zł. Świadczenie
pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie
przekracza kwoty 583 zł. miesięcznie. Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za
niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia
pielęgnacyjnego za każdy dzień. Należną kwotę świadczenia zaokrągla się do 10
groszy w górę.

Świadczenia pielęgnacyjne nie przysługują, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty
socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia
przedemerytalnego;
2) osoba wymagająca opieki:
a) pozostaje w związku małżeńskim,
b) została umieszczona w rodzinie zastępczej albo w związku z koniecznością
kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową
opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;
3) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko;
4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego albo do
świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie.

Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,19722,47939304,47939304,co_sie_nalezy_takim_dzieciom.html